top of page

Насилието е като тютюнопушенето - то убива

Updated: Apr 3, 2023

Тормозът в училище може да се определи като ситуация, в която един или повече ученици избират едно дете (жертвата) и се държат така, че да му причинят сериозно неудобство или да му навредят. Хулиганът многократно се насочва към една и съща жертва няколко пъти. При всички положения хулиганите имат предимство пред жертвата, тъй като притежават повече "власт", чувство за надмощие и безнаказаност. В сравнение с жертвата насилниците обикновено са физически по-силни, с голям кръг от приятели или с по-високо социално положение. Тормозът може да причини емоционално страдание, унижение и физическа вреда. Повече от 95 % от учебните заведения в света се сблъскват с тормоз. За да се счита за тормоз, той трябва да отговаря на конкретна обосновка. Такива изисквания включват повторяемост, повтарящ се дисбаланс на силите и провокация. Тормозът може да се случва в училищата, в кампуса или в покрайнините на училището, но обстановката за него трябва да е създадена в рамките на училището. Независимо от позицията, всички заинтересовани страни в училищния контекст, като родители, педагози, деца и членове на общността, са длъжни да допринасят за превенцията на тормоза в училище. Тормозът в училище все повече се превръща в социален и актуален проблем в съвременното общество. В идеалния случай съществуват няколко вида тормоз в училище, свързани с различни причини. Последиците от тормоза в училище могат да бъдат класифицирани в психологически, икономически и академични измерения.
Видове тормоз в училищата


Често срещаните видове тормоз в училищна среда включват вербален, сексуален, кибертормоз, психологически и физически. Забележително е, че жертвите в учебна среда могат да преживеят тормоз независимо от възрастта. Гореспоменатите видове тормоз се класифицират допълнително като пряк или непряк тормоз. Прекият тормоз се определя като атака, която е открито насочена към жертвата. Прекият тормоз е словесен или физически. За разлика от него, непрекият тормоз включва различни форми на агресия в отношенията, които водят до социална изолация чрез очерняне на репутацията и манипулиране на съзнанието на другите с лъжа. Индиректният тормоз обикновено е труден и неуловим за откриване в училищна среда. Ако е предприет от група насилници, прекият и непрекият тормоз могат да вървят ръка за ръка. Различните видове тормоз могат да бъдат определени като пряк или непряк спрямо последиците за жертвата.
Физическият тормоз се проявява, когато има нежелан физически контакт между жертвата и насилника. Физическият контакт може да бъде ръкостискане или спъване и хвърляне на предмети по другите, които могат да причинят физическа вреда. Вторият вид е емоционалният тормоз. Емоционалният тормоз може да се определи като нанасяне на емоционална вреда на другите чрез негативно влияние върху настроението и психиката им. Основните примери за емоционален тормоз включват: омаловажаване, разпространяване на невярна информация и оклеветяване. Вербалният тормоз може да се определи като използване на клеветнически език или изявления, които причиняват емоционален стрес на други хора. Примерите за вербален тормоз включват тормоз, подигравки, дразнене и заплахи за причиняване на вреда. Накрая, кибертормозът е свързан с развитието на интернет и компютрите. Използването на компютри за тормоз в училищните дворове се увеличава рязко. В повечето случаи училищата изпитват трудности при контролирането на кибертормоза, тъй като опитът е извън училищната общност.Други често срещани видове училищен тормоз са сексуалният тормоз и тормозът в гимназиите и университетите. Сексуалният тормоз е или нефизически, или физически, като се основава на пола или сексуалността на жертвата. В повечето случаи младежите биват вкарвани в трикове да споделят голите си тела, след което са принуждавани да изпълняват конкретни сексуални искания с цената на излагане на показ. Тормозът във висшето образование се случва на ниво общежития или колеж. Около 95 % от студентите съобщават, че са били обект на тормоз на гимназиално ниво. В повечето случаи тормозът във висшето образование води до депресия и самоубийство.

Причини за тормоз


Има многобройни причини за тормоза в училище, свързани с религия, социално-икономически статус, раса, принадлецност и пол. Разбирането на причините, поради които учениците избират да тормозят своите съученици, е от значение за учителите в борбата с тормоза.


Някои от учениците, които тормозят другите, имат по-високи нива на смелост и увереност и могат да реагират агресивно, ако са застрашени от поведението. Учениците на ниво гимназия биват също тормозени и по сексуални въпроси. Например представителите на LGBTQA биват тормозени въз основа на сексуална ореинтация. Освен това тормозът в училищата се причинява и от други фактори, свързани със семействата. Учениците от семейства, в които се упражнява насилие и които са разведени, са склонни да тормозят другите поради ревност, гняв и отчаяние.


Заключение


От горното обсъждане става ясно, че тормозът в училище в каквото и да е качество е вреден за човешкото достойнство. Тормозът в училище все повече се превръща в социален проблем в съвременното общество. В идеалния случай съществуват няколко вида училищен тормоз, свързани с различни причини. Последиците от училищния тормоз могат да бъдат класифицирани в психологически, икономически и академични измерения. Основните форми на училищна форма, като вербален, сексуален, кибертормоз, психологически, физически и тормоз във висшето образование, се категоризират в пряк и непряк тормоз. Стратегиите за намеса за ограничаване на тормоза трябва да включват всички заинтересовани страни, като родители, учители и ученици. Основните подходи за контролиране на тормоза в училищна среда включват прилагане на образователни програми, създаване на положителен училищен климат, ангажиране на родителите и насърчаване на открита комуникация и наказания.Дискусията е породена от проекта "Насилието е като тютюнопушенето- то убива", финансиран по програмата Европейски солидарен корпус, осъществена в училище"Неделчо Неделчев", град Сливен.


9 views0 comments
bottom of page